Edukacja dzieci pracowników z Ukrainy

Mamy połowę września – miesiąca, w którym wszystkie polskie dzieci rozpoczynają kolejny rok nauki w placówkach oświatowych – od pierwszaków po tych, którzy będą za kilka miesięcy zdawali egzamin dojrzałości. Jednak nie tylko małoletni obywatele Polski objęci są obowiązkiem edukacji. Także dzieci cudzoziemców, w tym – wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy mogą korzystać z naszych żłobków, przedszkoli i szkół publicznych.

Podstawa prawna mówiąca o możliwości pobierania nauki przez dzieci cudzoziemców na ziemiach polskich

Odpowiednie zapisy znajdziemy w Dzienniku Ustaw, a konkretnie w art. 94a i art. 94aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453).

Jak zacząć naukę w polskiej szkole?

Dzieci cudzoziemców, a także obywateli Polski powracające z zagranicy i realizujące obowiązek nauki w innych systemach oświatowych mogą korzystać ze żłobków, przedszkoli, a także szkół podstawowych do ukończenia 18 roku życia. Do placówki uczniowie są przyjmowani na podstawie:

  • dokumentów, w których stwierdza się sumę lat ich nauki, ukończone etapy kształcenia, wiek dziecka i opinię rodziców,
  • rozmowy prowadzonej w języku, którym posługuje się uczeń.

W przypadku uczniów szkoły podstawowej dokumenty mogą zostać przetłumaczone przez nauczycieli. Pomoc tłumacza przysięgłego potrzebna jest do potwierdzenia wykształcenia średniego i ubiegania się o przyjęcie na studia.

Co przysługuje dzieciom pracowników z Ukrainy?

Dzieci cudzoziemców mogą korzystać z dodatkowych 2 godzin języka polskiego tygodniowo i dodatkowych zajęć wyrównawczych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 5 godzin tygodniowo. Istnieje też możliwość zorganizowania oddziału przygotowawczego dla uczniów, którzy nie władają językiem polskim w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w szkole. Takie oddziały liczą nie więcej niż 15 osób i są realizowane w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Często do pomocy zatrudniona jest osoba władająca językiem ucznia.

Nie zapomnieć o korzeniach

Należy pamiętać o tym, że dzieci pracowników z Ukrainy, Mołdawii czy innych państw często trafiają do polskich szkół z konieczności, a wyrwanie ich z dotychczasowego środowiska jest dla nich ogromną rewolucją. Dlatego też warto zadbać, aby miały możliwość realizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Takie zajęcia organizowane są często przez placówki dyplomatyczne i konsularne. Jeśli więc dopiero co zatrudniłeś fachowca ze Wschodu i chciałbyś pomóc lepiej zaaklimatyzować się jego rodzinie w Polsce – zwróć jego uwagę na opisane wyżej kwestie.

A jeśli planujesz dopiero outsourcing pracowniczy i szukasz sprawdzonych specjalistów – skontaktuj się z agencją pracy tymczasowej Unigo ze Szczecina. Zapraszamy!

Comments are closed.