10 pytań od pracownika z Ukrainy o pracę tymczasową w Polsce

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu wiąże się z koniecznością zastosowania szeregu procedur. W zależności od tego, na jak długo mają zezwolenie na pobyt w Polsce oraz w jakim stopniu orientują się w prawie pracy – mogą mieć mnóstwo pytań dotyczących zatrudnienia w naszym kraju. Dziś postaramy się odpowiedzieć na 10 najpopularniejszych.

1. Kto powinien podpisać załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli ubiegam się – oprócz niego – także o pracę?

Odp. Obowiązek ten należy do pracodawcy, który podpisuje się pełnym imieniem i nazwiskiem. Jeśli jest to spółka – wówczas podpisać się powinny osoby figurujące w KRS-ie lub ich pełnomocnik – wówczas potrzebne jest także załączenie stosownego upoważnienia.

2. Od czego zależy długość zezwolenia na pobyt tymczasowy i pracę dla specjalistów z Ukrainy?

Odp. Jest to zależne od długości okresu zatrudnienia, jaki pracodawca wpisał w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt tymczasowy lub okres wskazany w umowie.

3. Czy zezwolenie na pobyt tymczasowy może obejmować inne okoliczności niż praca? Na przykład naukę w szkole policealnej czy związek nieformalny z obywatelką lub obywatelem Polski?

Odp. Nie – takie zezwolenie jest udzielane jedynie na rzecz konkretnego pracodawcy – stanowiska, wymiaru czasu świadczenie obowiązku pracy oraz wynagrodzenia.

4. Pracodawca przedłuża moją umowę, w związku z czym zmieniają się jej warunki, a także okres pobytu tymczasowego w Polsce. Czy coś muszę zrobić?

Odp. Tak – należy złożyć podanie o zmianę takiego zezwolenia oraz nową informację od starosty z informacjami o warunkach zatrudnienia i umowę z pracodawcą zawierającą nowe warunki.

5. Czy okres próbny zatrudnienia uprawnia mnie do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Odp. Ze względu na trwanie okresu próbnego zatrudniania obejmującego najczęściej 3 miesiące nie jest możliwa taka procedura, gdyż zezwolenia na pobyt tymczasowy dla pracowników z Ukrainy wydawane są na okres dłuższy niż 3 miesiące.

6. Potrzebuję zaświadczenia o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych wobec państwa lub o niezaleganiu w podatkach. Gdzie takie uzyskam?

Odp. Tego rodzaju dokumenty – także dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii, czy innych państw ze Wschodu wydaje stosowany Urząd Skarbowy.

7. Czy mogę podróżować po złożeniu wniosku o pobyt tymczasowy na podstawie stempla w paszporcie?

Odp. Stempel potwierdza jedynie złożenie wniosku, a sam pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Na podstawie stempla można wrócić do kraju pochodzenia jednak – bez ponownego wjazdu na teren RP.

8. Ma zezwolenie na pobyt czasowy, ale pracodawca mnie zwolnił lub samodzielnie zrezygnowałem ze świadczenia stosunku pracy. Co mam zrobić?

Odp. Należy w terminie 15 dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji poinformować wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy.

9. Chciałem związać się stosunkiem pracy z wybranym pracodawcą i posiadam jego oświadczenie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Znalazłem jednak inne źródło zatrudniania. Co z wnioskiem o pobyt tymczasowy?

Odp. Można złożyć taki wniosek z dołączeniem do niego pisemnego wyjaśnienia przyczyn rezygnacji z zatrudnienia.

10. Posiadam zezwolenie stałe na pobyt w Polsce. Czy muszę przed podjęciem zatrudnienia starać się o pozwolenie na pracę?

Odp. Nie, dla osób z pozwoleniem stałym na przebywanie w granicach Polski takie zezwolenie nie jest wymagane.

Comments are closed.